Karta informacyjna wg stanu na dzień 22.03.2018 r.

Podstawa prawna

1) art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1401),
3) ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355),
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z poźn zm.),

Wymagane dokumenty

I. Wniosek,
II. Załączniki do wniosku:
1) dokumenty własności pojazdu,
2) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany,
3) karta pojazdu, jeżeli była wydana,
3) oryginał opinii rzeczoznawcy samochodowego w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy oraz w przypadku pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
4) oryginał dowodu własności ramy, podwozia, jeżeli dokonano wymiany tych elementów na odpowiednio ramę, podwozie bez numeracji fabrycznej,
5) oryginał postanowienia z prokuratury lub zaświadczenia
z policji dotyczące odzyskania pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
6) oryginał dowodu własności w przypadku nabycia pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
7) oryginał prawomocnego orzeczenia sądu ustalające prawo własności pojazdu, jeżeli cecha identyfikacyjna pojazdu uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
8) w przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej,
9) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę- za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
Do wglądu:
1) Dokument określający tożsamość:
a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
b) przedstawiciela,
2) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej,
3) W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.
W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność
i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

Formularz/wnioski do pobrania

Brak

Opłaty

Opłata skarbowa:
1) za wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych – 10 zł,
2) za wydanie decyzji o wyrażeniu zgody na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej – 10 zł,
3) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle 36 1600 1462 1844 2153 9000 0003 lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12. Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok.228, 230 (II piętro) tel. 13 448 64 56

Miejsce składania dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu, pok.228, 230 (II piętro)

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy do dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego

Informacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
2) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu nadania cech identyfikacyjnych w pojeździe oraz wyrażania zgody na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3) osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

Informacje dodatkowe

Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

1) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM";
2) w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;
3) odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
4) nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
5) w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu;
6) w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;
7) zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.

Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, zwanej dalej "tabliczką zastępczą", w przypadku:
1) braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej;
2) utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu.