Rada Powiatu Jasielskiego przegłosowała uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pt. „Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik”.

Rada Powiatu zebrała się w piątek, 7 sierpnia 2020 r., na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu. Najważniejszym punktem obrad były zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego spowodowane kolejnymi zadaniami inwestycyjnymi.

W lipcu br. Wojewoda Podkarpacki ogłosiła nabór wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Jasielski może aplikować o środki z tego funduszu na realizację trzech inwestycji, przy dofinansowaniu w wysokości 60 %.

Na piątkowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tego zadania będą realizowane:

  1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna –gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki,
  2. Przebudowa drogim powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowości Umieszcz i Glinik Polski,
  3. Przebudowa drogim powiatowej Nr 1869R Osobnica – Pagórek w km 0+000 – 0+780 w miejscowości Osobnica.

Szacuje się, że udział kosztów własnych (40% wartości) w realizacji tych inwestycji to 7 620 000 zł, przy czym w roku 2021 byłaby to kwota 4 800 000 zł, a w 2022 – 2 820 000 zł.

Zadania te będą realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Radni zdecydowali również o przystąpieniu do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pt. „Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik”.

Projekt ten jest projektem partnerskim Powiatu Jasielskiego i Miasta Svidnik, przy udziale Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

Efektem jego realizacji będzie utworzenie w Foluszu infrastruktury zapewniającej uzupełnienie transgranicznych szlaków, poprzez przebudowę istniejącego budynku gospodarczego do pełnienia funkcji kompleksowego zaplecza sanitarnego oraz pomieszczeń magazynowych dla turystów i uczestników wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Zakres projektu obejmuje również warsztaty rzemiosła, turystykę pieszą i muzealną, promującą atrakcje przyrodnicze i kulturalne terenu pogranicza oraz transgraniczny folklor m.in. poprzez organizację występów regionalnych zespołów pieśni i tańca.

Wartość projektu to 70 000 euro. Przy czym przewiduje się dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 220 840 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 12 990,61 zł, zaś wkład własny powiatu wyniesie 75 345,39 zł.

Projekt ten będzie realizowany pod warunkiem uzyskania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020.

Starosta Jasielski Adam Pawlus podziękował radnym za poparcie wniosków, które przyczynia się do poprawy infrastruktury drogowej w powiecie.

P1210944