Pomoc finansowa udzielana jest producentowi rolnemu:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% danej uprawy,
 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
  w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

ARiMR udzielała pomocy na szkody w uprawach rolnych spowodowane  przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw rolnych dotkniętych jednym ze wskazanych zjawisk, w przypadku gdy szkody oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku złożonym w ramach płatności bezpośrednich. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego.

Wypłata pomocy jest realizowana jako pomoc publiczna dla gospodarstw rolnych,  w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Jeżeli straty w dochodach wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa, pomoc będzie w formule de minimis.

Komisje powołuje Wojewoda właściwy  ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód.

Rolnik, który poniósł straty w pierwszej kolejności powinien złożyć do urzędu gminy/ miasta wniosek o oszacowanie szkód.

W przypadku strat wynoszących powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej wymagana jest adnotacja Wojewody na protokole.

Stawki pomocy są zróżnicowane i wynosiły w roku 2019:

- 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody, obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

- 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody

obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Pomoc pomniejsza się o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50 % powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jedno z ryzyk ( susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawina)

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE w liczbach w ROKU 2019:

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOKSÓW 5 300 (W RAMACH POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ DE MINIMIS – susza, huragan, deszcz nawalny, przymrozki)

WYPŁACONYCH ŚRODKÓW 11 700 000,00 ZŁOTYCH

OKOŁO 300 WNIOSKÓW NA KWOTE 2 100 000,00  ZŁOTYCH ZOSTAŁO DO REALIZACJI

W dniach od 01.07.2020 do 15.07.2020 r. będzie prowadzony nabór wniosków na  wsparcie gospodarstw, które w 2019 r. prowadziły chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych na obszarach gmin, w których wystąpiła susza lub powódź. Wsparcie wyniesie 300 zł do 1 ha powierzchni pod stawami zarybionymi.

Na dzień dzisiejszy nie ma informacji o naborze na susze w rolnictwie

Pytanie: 

„ Co robić po powodzi w związku z uprawami deklarowanymi pod dopłaty np. rolnik pyta o płatność  do strączkowych gdy uprawa została zniszczona.

czy będą powołanie komisje do szacowania szkód i czy będą mogli składać wnioski o pomoc, trzeba przygotować  wytyczne co mamy rolnikom mówić aby nie stracili dopłat jak jest całkowita szkoda na uprawie ,gdy np. rolnik musi zaorać grunt.”

W odpowiedzi na to pytanie na pewno rolnik musi zgłosić do BP siłę wyższą jeżeli chodzi o płatności obszarowe na tej podstawie Kierownik BP będzie miał możliwość przyznania płatności, natomiast w programach rolnośrodowiskowych płatności za daną powierzchnie (czyli tą wskazaną w piśmie które złoży o wystąpieniu siły wyższej) nie będzie ale jego zobowiązanie zostanie utrzymane na tych gruntach bez konieczności zwrotu środków.

Natomiast co do innej pomocy to musimy zaczekać na Radę Ministrów i uruchomienie specjalnych środków, podobnie jest z komisjami do szacowania to kompetencja i decyzja wojewody.

ARiMR

Ostrzegamy o zagrożeniach na poszczególnych odcinkach dróg uszkodzonych w wyniku nawałnic, które niedawno nawiedziły nasz powiat. Apelujemy o szczególną ostrożność na odcinkach:

 • 1832R Bączal Skołyszyn - w miejscowości Bączal Dolny została zniszczona nawierzchnia drogi wraz z oberwaniem pobocza. Na całej długości występują osuwające się przeciwskarpy. Zostało również zniszczone odwodnienie wykonane z korytek betonowych.
 • Doszło do oberwania korony drogi wciągu ul. Mickiewicza na osiedlu Bryły. Postał także ubytek w koronie drogi w ciągu ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat. Na tym odcinku są rozmyte pobocza wraz z koroną drogi w obrębie mostu w miejscowości Dąbrówka.
 • Droga Nr 1844R Niepla - Przybówka . Nastąpiło oberwanie korony drogi wraz z poboczami w obrębie przepustu w miejscowości Niepla (obecnie prace nad likwidacją szkód dobiegają końca).
 • Droga Nr 1860R Trzcinica – Jareniówka. Na odcinku są oberwane skarpy drogowe, zostało rozmyte odwodnienie drogi wraz z jej nawierzchnią oraz rozmyte chodniki w obrębie mostu, uszkodzony most w miejscowości Młynówka.
 • 1827R Święcany - gr. wojew. – Szerzyny. Na całej długości drogi występują liczne oberwania skarp wraz z zamuleniem rowów.
 • Droga krajowa Dk-73 – uszkodzona nawierzchnia drogi, osunięte skarpy w rejonie Kowalowy, wymyty chodnik w okolicach Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 • Droga DK-28 – Trzcinica, Warzyce, Moderówka, Przysieki, Siedliska, Sławęcin, Skołyszyn - uszkodzone pobocze, chodniki i nawierzchnia drogi.
 • Droga 992 w Jaśle - podmyty nasyp, uszkodzenia na odcinku ul. Lwowska z ul. Piłsudskiego w Jaśle.

W pięciu gminach poważnemu uszkodzeniu uległy drogi gminne bitumiczne i żwirowe. Występują również osuwiska oraz uszkodzone zjazdy prywatne i komunalne. W Jaśle uszkodzonych jest około 70 ulic.

W miejscach, w których doszło do uszkodzeń ustawiane są na bieżąco znaki ostrzegawcze, jednak z powodu rozległych strat warto zachować szczególną ostrożność na wszystkich drogach powiatowych. Obecnie pracujemy nad naprawą zniszczonej infrastruktury drogowej.

 

 

1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (3)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (3)
1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny
1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny
baczal skłyszyn
baczal skłyszyn
Niepla
Niepla
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (1)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (1)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (2)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (2)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (3)
Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka (3)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (1)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (1)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (2)
1313R Jasło Błazkowa Jodłowa (2)

 

OGłOSZENIE

 

               W związku z sytuacją powodziową w Gminie Jasło w Domu Ludowym  w Trzcinicy,  38-207  Trzcinica 141,  uruchomiony został  punkt  pomocy  psychologicznej  i  psychoterapeutycznej  dla osób poszkodowanych w wyniku żywiołu.

 

      Pomoc  będzie  świadczona  przez  specjalistów  Ośrodka Interwencji Kryzysowej pozostającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w następujących godzinach:

poniedziałek - 8.00 - 11.00

wtorek 12.00 - 15.00

środa - 8.00 - 11.30

czwartek - 8.00 - 11.00

piątek - 12.00 - 15.00

 

               Jednocześnie informuję, że od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 osoby poszkodowane w wyniku powodzi mogą  również korzystać  ze  specjalistycznej  pomocy 
pod  nr telefonu    
508 642 016

Pomoc będzie świadczona do odwołania

 

Skan ogłoszenia

 

 

                                         Ogłoszenie

       W związku z sytuacją powodziową w Gminie Jasło,
Starosta Krośnieński za pośrednictwem Starosty Jasielskiego
ma możliwość przekazania na rzecz osób poszkodowanych
w wyniku żywiołu drzwi wewnętrznych o szerokości 90 cm.

       Proszę aby osoby zainteresowane tą formą pomocy
zgłaszały swoje potrzeby w tym zakresie do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Słowackiego 4
lub telefonicznie pod numer: 13 44 81 357 w godzinach pracy
urzędu.

Proszę również o zgłaszanie potrzeb na drzwi wewnętrzne
o innych wymiarach. W miarę ich dostępności takie zamówienia
będą realizowane.

 

skan ogłoszenia

 

INFORMACJA  OGÓLNA

o sytuacji powodziowej na terenie powiatu jasielskiego

według danych przesłanych z gmin na dzień 30.06.2020 na godz. 8:00

 

W wyniku wystąpienia w dniu 27 czerwca 2020 roku na terenie Powiatu Jasielskiego zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej powódź, nawałnice oraz gradobicia, odnotowano liczne straty.

 

Miasto Jasło

 1. Zalane zatopione budynki:
 • Oś. Brzyszczki: 300,
 • Oś. Ulaszowice: 290 (w tym przy ul. Konopnickiej: 90),
 • Oś. Krajowice: 50,
 • Oś. Kaczorowy: 40,
 • Pozostałe: 500
 1. Zalane zatopione firmy: 60
 2. Uszkodzone drogi: 70 ulic,
 3. Uszkodzone dojazdy/podjazdy prywatne: 800,
 4. Uszkodzone dojazdy/podjazdy komunalne: 300,
 5. Osuwiska: 10,
 6. Przepusty: 250,
 7. Zalane zatopione budynki użyteczności publicznej: 12,
 8. Kanalizacja deszczowa: zamulone ok. 11 km
 9. Pozostała infrastruktura komunalne:
 • Kanalizacja sanitarna,
 • Zieleń miejska.

Komisje ds. szacowania strat kontynuują działania w terenie.

Gmina Jasło

W gminie Jasło nastąpiły znaczne szkody w infrastrukturze drogowej, mieszkaniowej
i komunalnej:

 • podtopionych i zalanych zostało ok. 300 budynków mieszkalnych
 • ok. 500 studni, zalanych i zanieczyszczonych wymagających pompowania i dezynfekcji.

Trwają prace Komisji ds. szacowania strat.

Gmina Skołyszyn

Gmina Skołyszyn zgłosiła uszkodzenia dróg żwirowych i bitumicznych dróg gminnych, przepustów, poboczy i rowów. Łączna długość uszkodzonych dróg gminnych wraz
z infrastrukturą wynosi 32 km. Wartość szacunkowa strat wynosi 4 200 000, 00 zł. Ponadto zalane zostały budynki mieszkalne 180 i infrastruktura mienia komunalnego:

 • Budynek Urzędu Gminy Skołyszyn (zalane podpiwniczenie użytkowe wraz ze 
 • samochodem)
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie wraz z środkami transportowymi, narzędziami, pomieszczeniami biurowo-warsztatowymi,
 • Dom Ludowy z remizą w Bączalu Dolnym i Harklowej
 • powstały uszkodzenia w sieci kanalizacyjnej (przepompownie w Pustej Woli, Skołyszynie, Sławęcinie),
 • stacje uzdatniania wody w Skołyszynie, Przysiekach i Święcanach
 • Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie
 • Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
 • zalaniu lub podtopieniu uległy zakłady pracy m.in. FA Jafar, ZPOW Vortumnus, Bank Spółdzielczy, Stacja Paliw i bazy transportowe, skład budowlany.

W dniu dzisiejszym o godz. 8:00 odwołano alarm przeciwpowodziowy. Komisje ds. szacowania strat kontynuują działania w terenie.

Gmina Tarnowiec

W miejscowości Gliniczek odnotowano straty w postaci:

 • zerwanej linii energetycznej zasilającej oświetlenie uliczne,
 • powstanie osuwiska ziemnego na działce przylegającej do rzeki Czarny Potok,
 • powalone drzewo na dach budynku mieszkalnego.

Na terenie miejscowości Sądkowa:

 • podtopieniu uległo 4 budynki mieszkalne (zalane piwnice lub parter budynku, podtopione posesje i zalane studnie).

W miejscowości Dobrucowa:

 • podtopiony został budynek mieszkalny i zalana piwnica,
 • uszkodzeniu uległy przepusty przy drodze powiatowej relacji Szebnie-Tarnowiec,
 • w wielu miejscach na drogach gminnych i powiatowych uszkodzeniu uległy pobocza.

W miejscowości Roztoki:

 • uszkodzone zostało pokrycie dachu i zalane dwie sale lekcyjne oraz pomieszczenie biblioteki w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach.

Straty poniosły także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Tarnowiec. Zatopiony samochód pożarniczy średni GBA Magirus OSP Nowy Glinik (najprawdopodobniej nie nadaje się do dalszej eksploatacji) oraz uszkodzone zostały akumulatory samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu.

Trwają prace Komisji ds. szacowania strat.

Gmina Brzyska

Na terenie miejscowości Dąbrówka uszkodzeniu uległy drogi o nawierzchni żwirowej i asfaltowej, zostały podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie. Na drodze powiatowej Nr 1313R został uszkodzony most oraz nawierzchnia drogi w obrębie mostu.

W miejscowości Wróblowa  - uszkodzeniu uległy drogi gminne o nawierzchni żwirowej i asfaltowej zostały podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie.

W m. Ujazd - uszkodzeniu uległy drogi o nawierzchni żwirowej i asfaltowej podmyte i uszkodzone mostki, zamulone przepusty. Podtopieniu uległy budynki mieszkalne i gospodarcze oraz przydomowe studnie.

W m. Brzyska -  Uszkodzeniu uległy drogi gminne oraz mostki i przepusty, uszkodzone zostało pobocze przy drodze powiatowej 1313R. Podtopione zostały budynki mieszkalne i gospodarcze oraz zostały zalane studnie

W m. Lipnica Dolana – Uszkodzone zostały drogi gminne, mostki i przepusty, Podtopione zostały budynki mieszkalne i gospodarcze. Zalane zostały studnie przydomowe.

Na terenie wyżej wymienionych miejscowości zostało zalane, zamulone i zniszczone znaczne obszary upraw rolnych.

Od 29 czerwca w terenie pracują komisje szacujące szkody.

PCPR 1