Zarząd Powiatu w Jaśle

 1. Rynek 18, 38-200 Jasło

tel. 13 44-864-76

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

sprzedaż drzew „na pniu” (gatunek: jabłoń domowa) wraz z wykonaniem ich wycinki z działki ewid.
nr 315/2 położonej w Przysiekach, Gmina Skołyszyn.

Działka ewid. nr 315/2 położona w Przysiekach w części w jakiej porośnięta jest drzewami (gatunek: jabłoń domowa), została podzielona na 13 sektorów o następującej ilości drzew:

Nr sektora

Ilość drzew (gatunek: jabłoń domowa)

Cena wywoławcza

(w zł) netto

Wysokość minimalnego postąpienia

( w zł)

Termin przetargu

1.        

55

55,00

5,00

5 sierpnia 2020 r. godz. 8:45

2.        

42

42,00

5,00

5 sierpnia 2020 r. godz. 9:00

3.        

42

42,00

5,00

5 sierpnia 2020 r. godz. 9:15

4.        

48

48,00

5,00

5 sierpnia 2020 r. godz. 9:30

5.        

53

53,00

5,00

5 sierpnia 2020 r. godz. 9:45

6.        

50

50,00

5,00

5 sierpnia 2020 r. godz. 10:00

7.        

60

60,00

5,00

5 sierpnia 2020 r. godz. 10:15

8.        

58

58,00

5,00

5 sierpnia 2020 r. godz. 10:30

9.        

46

46,00

5,00

5 sierpnia 2020 r. godz. 10:45

10.     

55

55,00

5,00

5 sierpnia 2020 r. godz. 11:00

11.     

56

56,00

5,00

5 sierpnia 2020 r. godz. 11:15

12.     

45

45,00

5,00

5 sierpnia 2020 r. godz. 11:30

13.     

49

49,00

5,00

5 sierpnia 2020 r. godz. 11:45

Drzewa należy odebrać z nieruchomości (wyciąć oraz usunąć) do dnia: 30.11.2020 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. na terenie działki ewid. nr 315/2 położonej w Przysiekach.

Na załączniku graficznym oznaczono sektory na jakie została podzielona część działki ewid. nr 315/2, zaś kolorem żółtym oznaczono ciąg komunikacyjny (dojazd) dla poszczególnych sektorów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu, osoby zainteresowane są zobowiązane dokonać oględzin
w terenie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Uczestnik przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazuje:

 1. Dowód osobisty  (w przypadku osoby fizycznej),
 2. Pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej i osoby prawnej),
 3. Aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Osoba przystępująca do przetargu będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia, iż zapoznała się z projektem umowy kupna-sprzedaży, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Obowiązkiem Kupującego jest:

 1. zakup wylicytowanych drzew a następnie we własnym, zakresie ich wycinka i odebranie z terenu (sektora). Wycinka drzew powinna nastąpić na wysokości nie wyższej niż 10 cm od poziomu terenu,
 2. zagospodarowanie we własnym zakresie zakupionego drewna.
 1. Wycinki należy dokonać pod następującymi warunkami:
 2. za bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości na której rosną drzewa przeznaczone do wycięcia oraz nieruchomości znajdujących się w obrębie ścinania, pełną odpowiedzialność ponosi Kupujący,
 3. wycinka drzew nie może spowodować w szczególności przerw w komunikacji, jak również
  w dostawie energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej,
 4. w razie konieczności odłączenia w/w linii Kupujący powinien dokonać tego na własny koszt i we własnym zakresie,
 5. z chwilą przystąpienia do ścinania drzew, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody, tak w stosunku do osób, nieruchomości na której rosną przedmiotowe drzewa, jak i do innych właścicieli urządzeń i nieruchomości znajdujących się w obrębie ścinania.

Usunięcia drzew (jabłoni domowych) należy dokonać w sposób nie kolidujących z pozostałym zadrzewieniem. Pozostałe gatunki drzew rosnące na działce ewid. nr 315/2 nie podlegają usunięciu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu.

Zarząd Powiatu w Jaśle zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr  tel. 13 44-864-76.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Ogłoszenie PDFpdf2.69 MBa.rabenda
Projekt umowydocx18.95 KBa.rabenda
Klauzula RODOdocx14.47 KBa.rabenda
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16, lipiec 2020 13:05 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, lipiec 2020 13:05 a.rabenda