Zapytanie ofertowe

na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej

dla Zespołu dworsko-parkowego w Wolicy

 

 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Tel. 13 44-864-76

 1. II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dla Zespołu dworsko-parkowego w Wolicy gm. Jasło, zlokalizowanego na działce ewid. nr 300/1 o pow. 2,4025 ha położonej w Wolicy, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle, prowadzi księgę wieczystą KS1J/00051665/3, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie nr A-62 z dnia 30 stycznia 1985 r.1 dz. KL.IV-5340/63/85/R:

 1. dokumentacji konserwatorskiej określającej stan zachowania zabytku nieruchomego i możliwości jego adaptacji, z uwzględnieniem historycznej funkcji i wartości tego zabytku, jak również możliwości jego dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.) oraz programu zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem i dalszego korzystania z niego oraz dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień w tym zakresie z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 2. uzgodnienia z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie oraz termin realizacji tych działań;
 3. uzgodnienia z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości.

Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do przedłożenia Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

Dokumentacje należy opracować zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282). 

Część dokumentacji dotycząca parku dworskiego powinna zostać wykonana zgodnie z zaleceniami Generalnego Konserwatora Zabytków dr hab. Prof. IH PAN Magdaleny Gawin.

Przedmiot zapytania ofertowego należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu do dnia: 30 czerwca 2020 r. 

Wykonawca na wykonaną usługę udzieli gwarancji jakości i rękojmi na okres 24 miesięcy liczonych od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dysponuje żadną dokumentacją związaną z Zespołem dworsko-parkowym w Wolicy. Po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, nieruchomość zostanie udostępniona Wykonawcy celem dokonania oględzin.

Wykonawca powinien dysponować odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz wykształceniem uprawniającym do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE

 1. Ofertę sporządzoną na formularzu – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta cenowa na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej Zespołu dworsko-parkowego w Wolicy” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 – 200 Jasło w terminie do dnia 15.05.2020 r.Oferty przesłane pocztą muszą wpłynąć do siedziby Zamawiającego do dnia 15.05.2020 r. Ofertę można złożyć w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18., w godzinach od 8:00 do 14:00. W przypadku składania oferty w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle należy złożyć ją w skrzynce oznaczonej: Kancelaria Ogólna – Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2020 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Jaśle, pokój nr 2 na parterze.
 3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i podpisana przez Wykonawcę bądź osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy - w takim przypadku pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia.
 4. Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena - przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
 6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego.
 7. Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania ich przez Zamawiającego.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 44-864-76 w godz. od 730 do 1430.
 1. Załączniki
 2. Formularz ofertowy;
 3. Klauzula informacyjna.

 

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 05, maj 2020 11:26 Łukasz Kosiba
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, maj 2020 11:27 Łukasz Kosiba
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, maj 2020 11:29 Łukasz Kosiba