logo1

Projekt pn. ”Platforma współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego” został złożony w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina Interreg IIIA/ Tacis CBC 2004-2006 w ramach działania 2.1.”Wzmocnienie instytucjonalne współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego”.

1.Program
Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska- Białoruś- Ukraina 2004-2006

2.Całkowity koszt projektu (brutto) - według danych, które zostały zmodyfikowane przez Komitet Sterujący.

Całkowity koszt projektu : 412.944, 60 zł,  w tym:
- Powiat Jasielski - Partner Wiodący : 210.394,60 ZŁ
- Miasto Jasło:      137.500,00 zł
- Gmina Dębowiec:  46.800,00 zł
- Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców: 18.250,00 zł

3.Źródła finansowania projektu
Dotacja EFRR:                  309.708,45 PLN
Wkład własny partnerów:  103.236, 15 PLN

4.Krótki opis projektu:

Projekt pn. "Platforma współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego" został złożony w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina Interreg IIIA/ Tacis CBC 2004-2006 w ramach działania 2.1."Wzmocnienie instytucjonalne współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego".

Ze względu na fakt braku aktywnej wymiany została stworzona platforma wymiany gospodarczo- kulturalnej pomiędzy Polską, a Ukrainą, która stała  się stymulatorem rozwoju gospodarczego i kulturalnego w regionie jasielskim. Korzystne położenie geograficzne regionu zderza się z niskim potencjałem PKB/1 mieszkańca, co stanowi barierę jego wypromowania i hamuje jego rozwój poprzez wysoki wskaźnik bezrobocia. Zasadniczą szansą rozwoju publicznych instytucji jest współpraca z organizacjami pozarządowymi i wzajemna wymiana doświadczeń zwłaszcza w sferach aktywności gospodarczej, społecznej i kulturalnej- na zasadzie inercji pomiędzy partnerami polskimi, a partnerami ukraińskimi. W realizacji projektu uczestniczyli partnerzy ukraińscy (partner merytoryczny projektu) oraz partnerzy polscy (partner finansowy projektu).

W ramach projektu zorganizowano konferencje i spotkania w trakcie, których została wypracowana wspólna koncepcja promocji regionu poprzez władze samorządowe przy aktywnym współudziale środowiska przedsiębiorców oraz partnerów ukraińskich. Efektem jest stworzenie platformy wymiany kulturalno- gospodarczej. 

Wymiernymi efektami realizacji projektu jest promocja regionu, aktywna walka z bezrobociem, zakup wyposażenia oraz liczne publikacje i opracowania promocyjne. Opracowanie „strategicznego planu działań" współpracy jednostek samorządowych ze stowarzyszeniem przedsiębiorców ze szczególnym naciskiem na promocje regionu jasielskiego przy wykorzystaniu „dobrych praktyk" pozwoliła stworzyć „Marketingowy Program" który jest oferowany inwestorom, turystom, krajowym i zagranicznym, mieszkańcom regionu i Polski oraz wszystkim, którzy chcieliby prowadzić działalność gospodarczą, zamieszkać lub przyjechać etc.

Współpraca władz samorządowych ze stowarzyszeniem przedsiębiorców przy współudziale partnerów ukraińskich pozwoliła pozyskać nowych inwestorów w tym również z Ukrainy.

Działania zrealizowane przez Powiat Jasielski:

  1. Remont i adaptacja pomieszczeń budynku Starostwa. Był to projekt miękki lecz do 20% całkowitych kosztów projektu można było przeznaczyć na działania twarde związane z pomieszczeniami Starostwa Powiatowego w Jaśle.
  2. Organizacja konferencji polsko- ukraińskiej - uczestnikami była sfera publiczna, prywatna i ngo (wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów handlowych, prezentacja lokalnych firm i produktów). Zorganizowanie konkursu na najlepszy przykład gospodarczej współpracy polsko - ukraińskiej z zakresu prowadzenia przedsiębiorczości (Lider PRZEDSIĘBIORCZOŚCI).
  3. Otwarcie Centrum Obsługi Inwestora.
  4. Interaktywna mapa internetowa ze wskazaniem: szkół, baz noclegowych, gospodarstw agroturystycznych etc.
  5. Zbieranie i udostępnianie lokalnym przedsiębiorcom informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych i handlowych po obu stronach granicy- platforma wymiany informacji (strona internetowa).

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 13:30 Paweł Szot