swiss contribution

 

1. Program

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy na lata 2012 -2015

2. Całkowita wartość projektu: 1 233 697,65 zł

3. Źródła finansowania projektu

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy: 1 048 642,99 zł

Wkład własny Powiatu Jasielskiego: 185 054,66 zł

4. Okres realizacji projektu

II kw. 2013 r. – IV kw. 2014 r.

5. Krótki opis projektu

Głównym celem projektu było polepszenie warunków życia mieszkańców DPS w Foluszu i jakości dostarczanych im usług poprzez zapewnienie mieszkańcom większego bezpieczeństwa i szerszej oferty w zakresie rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej a także podniesienie kwalifikacji personelu i poprawę ich warunków pracy.

Osiągnięcie celu głównego nastąpiło poprzez realizację n/w zadań w DPS w Foluszu:

  1. Wymianę systemu sygnalizacji alarmu pożarowego w pawilonie 10.
  2. Rozbudowanie istniejącego monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.
  3. Przebudowanie pomieszczenia w pawilonie 5 i 10 na potrzeby izolatek dla osób pobudzonych psychoruchowo.
  4. Przebudowanie pawilonu 5 na potrzeby kompleksu rehabilitacyjnego.
  5. Zagospodarowanie wewnętrznych terenów działki w postaci parku sportowo-rekreacyjnego.
  6. Podniesienie kwalifikacji personelu bezpośrednio i pośrednio pracującego z mieszkańcami, poprzez realizację szkoleń i kursów.

Zakończył się I etap robót budowlanych oraz część kursów i szkoleń

Konferencja podsumowująca projekt realizowany w DPS-ie

Zakończył się II etap robót budowlanych oraz pozostałe kursy i szkolenia

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 20, październik 2016 14:20 Paweł Szot