Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego”.

Beneficjent: Powiat Jasielski;

Wartość projektu: 2 446 760,24 zł;

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2 079 746,20 zł;

Okres realizacji projektu:01.01.2017 r. – 30.09.2019 r.;

Cel projektu: wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez ściślejsze powiązanie ich oferty edukacyjnej z wymaganiami rynku pracy oraz uzupełnienie i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycielek i nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w placówkach edukacyjnych objętych projektem do 30.09.2019 r.;

Planowane efekty projektu:wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół objętych projektem oraz poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wzmocnienie kompetencji kadry dydaktycznej, doposażenie bazy dydaktycznej oraz adekwatność przygotowania zawodowego absolwentów szkół do wymagań rynku pracy;

Placówki edukacyjne objęte wsparciem w projekcie: Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle, Zespół Szkół nr 4 w Jaśle, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Zespół Szkół nr 3 w Jaśle oraz Zespół Szkół Technicznych w Jaśle.

Uczestniczki i uczestnicy projektu: Uczennice i uczniowie oraz nauczycielki i nauczyciele placówek edukacyjnych objętych wsparciem w projekcie.

BIURO PROJEKTU: Starostwo Powiatowe w Jaśle; ul. Rynek 18; 38-200 Jasło; pok. 301 i 302.

SZKOLNE BIURA PROJEKTU: w siedzibach placówek edukacyjnych objętych projektem.

projekt 94 1 20170301 1413656835

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. piątek, 27, kwiecień 2018 14:29 Paweł Szot