Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2, pkt 6 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz. 1065 z późn. zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (III)” w § 1 ust 2 i 3 otrzymują brzmienie:
2. Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1, którego wartość nie przekroczy kwoty 10.524.592,00 zł finansowana jest ze środków budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i nie wymaga wkładu własnego w całym okresie jego realizacji.
3. Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.