Karta informacyjna wg stanu na dzień 11.07.2019 r.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885),
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. poz. 596),
5) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 1288),
6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 

Wymagane dokumenty

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców/ Zmiana zakresu wpisu w rejestrze (rozszerzenie zakresu szkolenia).
I. Wniosek o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy o następującej treści:
"Oświadczam, że:
- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;
- znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Oświadczenie powinno również zawierać:
- firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsce zamieszkania,
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
2) Dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz opłaty ewidencyjnej.
3) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu szkolenia).
I. Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru.
II. Załączniki do wniosku:
1) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
I. Wniosek o wykreślenie wpisu,
II. Załączniki do wniosku:
1) Książka ewidencji osób szkolonych,
2) Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela

 

Formularz/wnioski do pobrania

1) Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,,
2) Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
3) Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Opłaty

 

1) Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w wysokości: 500 zł.

2) Opłata ewidencyjna w wysokości: 1 zł (od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 138a ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).

3) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – w wysokości: 17 zł.

4) Wpłat z tytułu opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Jaśle:
Starostwo Powiatowe w Jaśle Bank Spółdzielczy w Rymanowie
nr konta: 10 8636 0005 2001 0004 5740 0007
lub bezpośrednio w Kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18.

5) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jasła:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

6) Potwierdzenie wniesienia ww. opłat należy załączyć do wniosku.

7) Wykreślenie wpisu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców nie podlega opłacie.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, pok. 223, tel. 013 4486459

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Celem przetwarzania jest:
 - wpisanie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, 
- zmiana (lub sprostowanie) wpisu przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, 
- wydanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców, 
- skreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z ustaw:
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody (dotyczy nr telefonu/faksu/adresu e-mail), w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, z wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody.
Nie podanie danych obowiązkowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Odbiorcami Państwa danych będą:
- Minister właściwy do spraw gospodarki (prowadzący CEIDG),
- Minister właściwy do spraw informatyzacji (prowadzący Centralną Ewidencję Kierowców),
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest jawny i publikowany w BIP z wyłączeniem danych dotyczących zatrudnionych instruktorów/wykładowców. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której dane te zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 10 lat od daty wykreślenia wpisu z rejestru (kategoria archiwalna BE10), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy.

Posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu oraz decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacje dodatkowe

 

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
- posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
a) salę wykładową,
b) pomieszczenie biurowe,
c) plac manewrowy oraz
d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
- zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
- posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, i wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu.
Starosta prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć staroście informację o wszelkich zmianach danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Starosta, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru,
w przypadku gdy:
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
- przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Starosta wydaje decyzję administracyjną o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli przedsiębiorca:
- złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami, niezgodne ze stanem faktycznym;
- nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym przez starostę terminie;
- rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców;
- naruszył zakaz, o którym mowa w art. 54b ustawy o kierujących pojazdami.
Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest:
- wielokrotne prowadzenie szkolenia:
a) w sposób niezgodny z wymaganymi warunkami przeprowadzania zajęć,
b) w sposób niezgodny z programem szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami,
c) pojazdami niespełniającymi wymagań, o których mowa w art. 24 ustawy
o kierujących pojazdami;
- wielokrotne nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami;
- wielokrotne wystawienie niezgodnie ze stanem faktycznym zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia;
- odmowa poddania się kontroli, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy
o kierujących pojazdami.
Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej na skutek wydania decyzji, o której mowa powyżej, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania powyższej decyzji. Dotyczy to także przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Starosta skreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców również na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.