Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

Art. 2, 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1161).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.

2. Załączniki (dotyczy osób prowadzących gospodarstwo rolne (tj. budowa siedliska, zagrody dla rolnika lub innych obiektów związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym):

- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub w przypadku jego braku ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dla działki objętej wnioskiem),
- zaświadczenie organu podatkowego urzędu gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
- w przypadku budowy budynku mieszkalnego oświadczenie, ze budynek ten będzie wchodził w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego; natomiast w przypadku budowy budynków gospodarczych i garażowych oświadczenie, że budynki te będą służyć wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno – spożywczemu w ramach gospodarstwa rolnego,
- w przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu strony + opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Formularz/wnioski do pobrania

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie podlega wyłączeniu z produkcji rolnej.
2. Wniosek o trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej.

Opłaty

Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podst. Zał. cz II. Pkt. 21 kol IV pkt. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł .
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy :
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości pok. nr 6, tel. (13) 448 64 81 lub (13) 448 34 10 wew. 211

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 - Punkt Obsługi Klienta (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Celem przetwarzania danych osobowych jest informacja o konieczności wyłączenia
z produkcji rolniczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161. ze zm.).

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane stronom postępowania.

d) okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 - ciu lat w archiwum zakładowym Starostwa, a następnie będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe lub archiwum wyodrębnione.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Wniosek oraz oświadczenia powinny być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej wnioskiem lub przez pełnomocnika z dołączonym pełnomocnictwem oraz oryginalnym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu.
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia wynosi 17,00zł.