Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

- art. 7d, art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 r., poz. 2101).

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek inwestora.
2. Projekt sytuowania sieci uzbrojenia terenu sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Oryginał mapy do celów projektowych.
4. Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.
6. Postać numeryczną projektu zapisaną w formacie dxf lub plik txt (współrzędne X, Y wszystkich punktów załamań proj. Sieci).
7. W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo do załatwienia sprawy wraz z opłatą skarbową.

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Opłaty

Opłatę za czynności związane z koordynacją sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy uiścić przed naradą koordynacyjną. Opłaty naliczane są zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) – Tabela nr 16.

Opłaty dokonuje się w kasie Starostwa Powiatowego
w Jaśle ul. Rynek 18 pok. nr 222 (piętro II)
- poniedziałek w godz. 7.30-16.30
- wtorek, środa czwartek, piątek w godz. 7.30- 14.30. lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr konta: 15 8636 0005 2006 0004 5740 0055
W przypadku wniosku złożonego drogą pocztową, wpłatę należnej kwoty należy dokonać na w/w konto.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00zł.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle, pok. nr 7 (parter) tel. (13) 448 64 84 lub (13) 448 34 10 wew. 214.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy

Opinie wydaje się w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin może być przedłużony do 30 dni.
Odbiór dokumentacji w pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.).

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane projektantom, osobom, których dane dotyczą.

d) okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 - ciu lat w archiwum zakładowym Starostwa, a następnie będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe lub archiwum wyodrębnione.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez osobę upoważnioną przez starostę.
Rezultat narady koordynacyjnej utrwala się w protokole.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 7 Starostwa Powiatowego w Jaśle lub pod nr tel. (13) 448 64 84 lub (13) 448 34 10 wew. 214 i 213.