Karta informacyjna wg stanu na dzień 24.08.2018 r.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).
2. Przepisy wykonawcze opublikowane do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r. poz.1183).
4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).
5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych i czynności cywilno-prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 914).
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1034).
7. Art. 92 - 108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) wraz z przepisami wykonawczymi.

Wymagane dokumenty

1. Zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych i prac kartograficznych.
2. Wraz z w/w zawiadomieniem wykonawca przekazuje do PODGiK zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art.4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b – ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) oraz dokumentację z wykonanej pracy geodezyjnej w formie operatu technicznego zgodnie ze standardami technicznymi określonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572) oraz w oparciu o wytyczne PODGiK w Jaśle (operaty pomiarowe dotyczące aktualizacji mapy zasadniczej dla celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczych urządzeń naziemnych i podziemnych, operaty dotyczące podziałów działek, rozgraniczeń i wskazań granic działek, operaty dotyczące klasyfikacji gruntów, aktualizacji użytków gruntowych, wyciągi z operatów szacunkowych oraz inne opracowania do celów prawnych).
3. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Formularz/wnioski do pobrania

1. Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do PZGiK.
2. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów.
3. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.

Opłaty

Opłaty wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).
Naliczone opłaty wnoszone są w kasie Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 pokój nr 222 (piętro II)
- poniedziałek w godz. 7.30-16.30
- wtorek, środa czwartek, piątek w godz. 7.30- 14.30. lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr konta: 15 8636 0005 2006 0004 5740 0055.
Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Jaśle ul. Rynek 18,
pok. 9 tel. (13) 448 64 66 lub (13) 448 34 10 wew. 209
pok. 7 tel. (13) 448 64 84 lub (13) 448 34 10 wew. 214

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Jaśle ul. Rynek 18 - Punkt Obsługi Klienta (parter) lub pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Jaśle
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji, przyjęciu dokumentacji do PZGIK oraz jej uwierzytelnieniu - nie dłużej niż 30 dni.

Tryb odwoławczy

Wykonawca może złożyć do Podkarpackiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia do PZGIK zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) – przekazuje następujące informacje:

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Starostwo Powiatowe w Jaśle,
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
pokój nr 218;
telefon: 13 44 864 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) cel przetwarzania danych osobowych:
Weryfikacja i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.

c) informacje o odbiorcach danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych.

d) okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 - ciu lat w archiwum zakładowym Starostwa, a następnie będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe lub archiwum wyodrębnione.

e) uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Ma Pan/Pani:
- prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

Wykonawca po zakończeniu pracy geodezyjnej przekazuje dokumentację powstałą w wyniku opracowania do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie i zakresie przewidzianym w standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii. Dokumentacja złożona przez wykonawcę podlega w Ośrodku Dokumentacji weryfikacji w zakresie określonym przez przepisy ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Po przeprowadzonej weryfikacji zakończonej wynikiem pozytywnym operat techniczny zostaje włączony do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego co potwierdza się wpisem do ewidencji materiałów zasobu. Następuje aktualizacja prowadzonych przez Starostę baz danych.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zwraca się przekazane przez wykonawcę zbiory danych i dokumentację wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości.