Podstawa prawna

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( tekst jedn. Dz. z 2018 r., poz. 716) i art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali, 
- rysunki rzutów odpowiednich kondygnacji budynku z zaznaczonymi lokalami i pomieszczeniami do nich przynależnymi ( piwnica, strych, komórka, garaż ) oraz danymi dotyczącymi wysokości pomieszczeń i ich wyposażenia instalacyjnego, umożliwiającymi stwierdzenie spełnienia wymagań lokalu samodzielnego, 
- w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem dzielonym odpowiedni wyrys z mapy ewidencyjnej działki z zaznaczeniem pomieszczeń przynależnych,

- podanie daty wydania pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku,

- w przypadku budynków wybudowanych po 01-01-1195 r. lub na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po tej dacie,

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  w przypadku braku mpzp

-pozwolenie na użytkowanie albo skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Formularz/wnioski do pobrania

Brak

Opłaty

17 zł za wyjątkiem budynków mieszkalnych.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. złożenia wniosku, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa, pokój nr 28 , tel. 13 4486435.

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18, (parter) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy

W terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.

Informacja dotycząca przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. : 13 44 86423

Cel przetwarzania danych osobowych: wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali.

Podstawa prawna przetwarzania: obowiązek Starosty Jasielskiego wynika z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym.

Podanie danych przez Wnioskodawcę jest dobrowolne  a ich zakres wynika z przepisów prawa. Jednakże niepodanie danych  skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych (kategoria odbiorców): operator  pocztowy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna A (nie krócej niż 25 lat).

Macie Państwo prawo:

- dostępu do własnych danych osobowych

- żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji w „Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle” na stronie: www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.