Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 12 pkt 4 i pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie- Chrząstówka- Przybówka” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
2. Na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1 wyraża się zgodę na zaciągnięcie w 2019 roku zobowiązania do kwoty 1.787.697,00 zł.

§ 2

Realizacja projektu, o którym mowa w § 1 nastąpi w 2019 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LX/422/2018pdf181.43 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17, wrzesień 2018 11:33 Paweł Szot