Uchwała Nr LXI/429/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2019 rok w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych i/lub chodników w ciągu tych dróg dla Gmin: Tarnowiec, Krempna i Brzyska
Na podstawie art. 3 pkt 4 oraz art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2019 rok do kwoty 61 287,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na dotację celową dla Gmin: Tarnowiec, Krempna i Brzyska w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych i/lub chodników w ciągu tych dróg zlokalizowanych na terenach tych gmin.

§ 2

Zobowiązania określone w §1 zostaną uregulowane w 2019 roku z wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Jaśle w dziale 600 rozdziale 60014.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr LXI/429/2018pdf175.91 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08, październik 2018 09:52 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06, listopad 2018 09:07 Paweł Szot