1. W Wydziale Organizacji i Kadr tworzy się :
 2.  
  • Referat Organizacji i Kadr,
  • Referat Administracyjno - Gospodarczy,
  • Biuro Rady Powiatu,
  • Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego,
  • Stanowisko Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,
   
 3. Do podstawowych zadań Referatu Organizacji i Kadr należy w szczególności:

  • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu z wyłączeniem dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
  • przechowywanie i zabezpieczanie akt osobowych pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
  • prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych, związanych z zatrudnianiem pracowników Starostwa,
  • koordynowanie szkoleń, dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa,
  • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży i prac interwencyjnych w Starostwie,
  • organizowanie i nadzorowanie praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów, studentów i aplikantów,
  • prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa,
  • nadzorowanie przestrzegania czasu pracy,
  • przyjmowanie klientów w sprawach skarg i wniosków na organizację Starostwa,
  • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych, zbiorczej ewidencji materiałów z tych kontroli oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych,
  • organizowanie posiedzeń Zarządu oraz zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Zarządu,
  • prowadzenie ewidencji uchwał Zarządu,
  • przekazywanie uchwał, decyzji i ustaleń Zarządu do realizacji,
  • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu działania Zarządu,
  • przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
  • prowadzenie spraw związanych z publikacją w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazywaniem do właściwych organów oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia,
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej, w zakresie działania Wydziału,
  • prowadzenie rejestrów:
  • a) wniosków,
   b) aktów wewnętrznych, w tym zarządzeń Starosty,
   c) wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
   d) jednostek organizacyjnych Powiatu,
   e) porozumień zawieranych przez Starostę lub Powiat,

  • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśle, z wyłączeniem prowadzonych przez jednostkę inwestycji i remontów,
  • przygotowywanie zarządzeń wewnętrznych Starosty, dotyczących organizacji Starostwa,
  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu wraz z jednostkami podległymi,
  • prowadzenie Sekretariatu Starostwa,
  • organizowanie i obsługa przyjęć klientów (stron) przez Starostę i Wicestarostę w sprawach skarg i wniosków,
  • organizowanie i obsługa narad Starosty z kierownikami komórek organizacyjnych,
  • prowadzenie kancelarii ogólnej, zapewniającej obsługę kancelaryjną Starostwa w tym:
  • a) przyjmowanie poczty wnoszonej do Starostwa bezpośrednio przez klientów oraz dostarczanej za pośrednictwem operatorów pocztowych, 
   b) rejestrowanie korespondencji wpływającej do Starostwa w rejestrze kancelaryjnym, 
   c) dostarczanie korespondencji do Sekretariatu Starostwa oraz poszczególnych komórek organizacyjnych, 
   d) wysyłanie korespondencji i przesyłek,

  • prowadzenie Punktu Obsługi Klienta, w tym:
  • a) udzielenie informacji klientom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Starostwa,
   b) wydawanie druków wniosków i formularzy oraz kart informacyjnych.

  • prowadzenie spraw związanych z informatyzacją działalności Starostwa w oparciu o ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych w tym opracowanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w oparciu o informacje przekazane przez gestorów zasobów informacyjnych prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o petycjach.

 4. Do podstawowych zadań Referatu Administracyjno - Gospodarczego należy w szczególności:

  • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo- technicznym, zakupem sprzętu i wyposażenia oraz naprawą i konserwacją,
  • prowadzenie analitycznej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych,
  • prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń zamieszczanych w Starostwie oraz obsługa tablicy ogłoszeń,
  • zapewnianie zaopatrzenia budynku Starostwa w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • zapewnianie zaopatrzenia budynku Starostwa w energię elektryczną i energię cieplną,
  • zapewnianie wywozu nieczystości,
  • zapewnianie utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach wspólnego użytkowania i w bezpośrednim otoczeniu budynku,
  • zapewnienie informacji wizualnej dla klientów,
  • zapewnienie obsługi centrali telefonicznej,
  • zapewnienie obsługi urządzenia kopiującego,
  • zapewnianie obsługi transportu osobowego,
  • zapewnianie bieżących napraw wynikających z eksploatacji budynku Starostwa,
  • zapewnienie całodobowego dozoru budynku Starostwa,
  • sprawowanie nadzoru nad eksploatacją budynku Starostwa i prowadzenie ksiąg obiektu według zasad określonych w prawie budowlanym,
  • zapewnianie serwisu, konserwacji i utrzymania w stałej sprawności sprzętu przeciwpożarowego, urządzeń kotłowni gazowej, sieci centralnego ogrzewania, sieci elektrycznej, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • koordynowanie wymaganych przeglądów instalacji budynku Starostwa,
  • prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem wolnych pomieszczeń biurowych i piwnic w budynku Starostwa,

 5. Do podstawowych zadań Biura Rady Powiatu należy w szczególności:

  • gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i Komisji Rady,
  • przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji Rady,
  • sporządzanie protokołów z sesji Rady,
  • prowadzenie rejestrów:
  • a) uchwał Rady, 
   b) wniosków i opinii Komisji Rady,
   c) interpelacji i wniosków radnych.

  • przekazywanie Zarządowi do realizacji uchwał Rady, wniosków Komisji, interpelacji i wniosków radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
  • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
  • opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady,
  • obsługa kancelaryjno – biurowa Przewodniczącego Rady,
  • prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach i posiedzeniach Komisji,
  • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej z zakresu działania Rady,
  • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i organizacją wyborów,
  • przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu celem ich publikacji w wykazie aktów prawa miejscowego.

 6. Do podstawowych zadań Stanowiska ds. Archiwum Zakładowego należy prowadzenie archiwum zakładowego, w tym w szczególności:

  • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa,
  • przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  • prowadzenie skontrum dokumentacji,
  • porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
  • udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
  • przeprowadzanie kwerend archiwalnych, inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
  • przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
  • doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją,
  • kontrolowanie wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie stosowania przepisów jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych.

 7. Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością należy w szczególności:

  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
  • podejmowanie wszelkich działań, celem utrzymania systemu zarządzania jakością,
  • inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie wszelkich rozwiązań mających na celu doskonalenie systemu zarządzania jakością,
  • sprawowanie nadzoru i zarządzanie dokumentacją systemową,
  • koordynowanie działań związanych z prowadzeniem auditów wewnętrznych,
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych oraz dokonywanie oceny skuteczności tych działań,
  • przedstawianie kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem,
  • upowszechnianie w Starostwie świadomości dotyczącej wymagań klientów zewnętrznych.

 

Sekretarz Powiatu - Adam Wyżkiewicz – tel. 13 44 864 22, pok.203

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Naczelnik Wydziału  - Agnieszka Maciejowska- Rzemińska - tel. 134486412, pok. 221

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:42 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 13:50 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 13:53 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 13:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 06, luty 2019 14:57 Monika Niziołek
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, luty 2019 14:25 Monika Niziołek