Uchwała Nr L/372/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawo Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 649
Protokół nr LVII/2018 z LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 648
Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 646
Protokół nr LIV/2018 z LIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 maja 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 642
Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie jasielskim na lata 2016 – 2022 Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 639
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 636
Petycja o wprowadzeniu audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Powiatu Jasielskiego i obrad komisji Rady Powiatu w Jaśle. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 634
Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach 3 części. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 629
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 628
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 626
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 625
Protokół nr XXXI/2016 z XXXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 listopada 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 624
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 622
Protokół nr LII/2018 z LII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 3 kwietnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 621
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 620
Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 618
Uchwała Nr LXI/427/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 617
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów” Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 616
Uchwała Nr VI/2/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 615
Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie nr 1 „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka”; Zadanie nr Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 614
Przebudowa dróg powiatowych w ramach 3 części Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 614
Protokół nr XXXVI/2017 z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 lutego 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 613
Uchwała Nr L/369/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski / Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostaj Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 611
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 609
Uchwała Nr XLIX/364/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie zamiaru likwidacji szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 606
Protokół nr LV/2018 z LV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 5 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 606
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 603
Uchwała Nr VI/70/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 600
Protokół nr LIII/2018 z LIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 600
Uchwała nr III/15/10 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Jasielskiego. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 596